مـداد سفید

۰۵شهریور

تو کانال اطلاع رسانی شهرمون یه شغل بود ممکن بود به دردم بخوره اما من اونقدر عرضه  نداشتم حتی زنگ بزنم .  ):

۹۶/۰۶/۰۵ موافقین ۲ مخالفین ۲
زهرا