مـداد سفید

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۳آذر

نامی نداشت نامش تنها انسان بود و تنها دارایی اش تنهایی

 

گفت: تنهایی ام را به بهای عشق می فروشم

 

کیست که از من قدری تنهایی بخرد؟

 

هیچ کس پاسخ نداد

 

گفت: تنهایی ام پر از رمز و راز است رمزهایی از بهشت رازهایی از خدا

 

با من گفت و گو کنید تا از حیرت برایتان بگویم

 

هیچ کس با او گفت و گو نکرد

 

و او میان این همه تن تنها فانوس کوچکش را برداشت و به غارش رفت

 

غاری در حوالی دل. می دانست آنجا همیشه کسی هست

 

کسی که تنهایی می خرد و عشق می بخشد

 

او به غارش رفت و ما فراموشش کردیم و نمی دانیم که چه مدت آنجا بود

 

سیصد سال و نه سال بر آن افزون؟ یا نه کمی بیش و کمی کم

 

او به غارش رفت و ما نمی دانیم که چه کرد و چه گفت و چه شنید

 

و نمی دانیم آیا در غار خوابیده بود یا نه؟

 

اما از غار که بیرون آمده بود بیدار بود آنقدر بیدار که خواب آلودگی ما برملا شد

 

چشم هایش دو خورشید بود تابناک و روشن که ظلمت ما را می درید

 

از غار که بیرون آمد هنوز همان بود با تنی نحیف و رنجور

 

اما نمی دانم سنگینی اش را از کجا آورده بود

 

که گمان می کردیم زمین تاب و قارش را نمی آورد و زیر پاهای رنجورش درهم خواهد شکست

 

از غار که بیرون آمد، باشکوه بود شگفت و دشوار و دوست داشتنی

 

اما دیگر سخن نگفت انگار لبانش را دوخته بودند انگار دریا دریا سکوت نوشیده بود

 

و این بار ما بودیم که به به دنبالش می دویدیم برای جرعه ای نور

 

برای قطره ای حیرت و او بی آنکه چیزی بگوید می بخشید بی آنکه چیزی بخواهد

 

او نامی نداشت نامش تنها انسان بود

 

و تنها دارایی اش

 

تنـهایی ...